Zorgplicht


Zorgplicht voor installaties

Voor eigenaren en gebouwbeheerders is het van belang dat wordt voldaan aan geldende veiligheidsnormen voor woningen. Vanuit zorgplicht en maatschappelijk oogpunt dienen veiligheid, gezondheid en leefcomfort van de bewoner gewaarborgd te zijn.

In Nederland bestaat een Bouwbesluit, waar alle partijen in de bouw zich aan dienen te houden. In het nieuwe Bouwbesluit 2012 is de verplichting opgenomen om installaties adequaat te controleren en onderhouden. Dit is prominent vastgelegd in hoofdstuk 1 van het besluit.

Met een periodieke controle van Installatie kan worden vastgesteld of nog wordt voldaan aan de zorgplicht.

Wettelijk gezien is de eigenaar van een woning de eerste verantwoordelijke voor de staat van de gas-, water- en/of elektrotechnische installatie. Bent u huiseigenaar, dan betreft die verantwoordelijkheid dus uzelf.

Gemeenten houden bij nieuwbouw toezicht. Omdat de gas-, water- en/of elektrotechnische installaties onderdeel uit maken van de bouw, vallen deze ook onder het toezicht. In toenemende mate hebben verzekeraars belangstelling voor het veilig functioneren van deze installaties. Ongevallen leiden tot persoonlijk leed en aanzienlijke kosten. Gelukkig bestaan er al jarenlang o.a. door Sterkin erkende installateurs. Zij kunnen u een document verstrekken waarin wordt verklaard dat de aangelegde installaties voldoen aan de normen en eisen: de conformiteitsverklaring. Het is een bewijs van de installateur dat de betreffende installatie door hem is aangelegd en aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet.

De deskundige medewerkers van BLIIA kunnen met betrekking tot Integrale Woningkeuring de volgende veiligheidsinspecties uitvoeren;
• gasinstallatie
• waterinstallatie
• elektra-installatie.

De inspecties worden uitgevoerd op basis van o.a. door het bouwbesluit vastgestelde NEN normen en criteria. Na een geslaagde controle / inspectie wordt een conformiteitsverklaring afgegeven.